Občanské sdružení MÁTA

sdružení náhradních rodin Mladoboleslavska

 

 

S T A N O V Y    O B Č A N S K É H O    S D R U Ž E N Í

 

 

 

 

Článek  I.

 

Úvodní  ustanovení

 

1. Název:   Občanské sdružení  MÁTA

 

2. Sídlo:     Dražice 114, p. Benátky n. Jizerou,294 71

 

3. Charakteristika:  Občanské sdružení MÁTA  (dále jen sdružení)  je dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení občanů.

 

4. Cíle činnosti:  zajišťování obecně prospěšné činnosti  pro náhradní rodiny

Forma činnosti:  organizování klubové činnosti a náplně volného času dětí a mládeže v náhradních rodinách včetně víkendových  a prázdninových  aktivit se zvláštním zřetelem na specifika přijatých dětí, zajišťování přednášek a poradenství  zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, na problematiku výchovy přijatých dětí

 

 

 

Článek II.

                                               

 

Členství

 

1. Členem sdružení se může stát každý plnoprávný občan ČR,který souhlasí s jeho stanovami a je přijat Radou sdružení.Členství zaniká úmrtím, vystoupením nebo vyloučením člena Radou sdružení.

 

2. Práva člena: účastnit se valné hromady, volit a být volen do orgánů sdružení a podílet se na tvorbě a uskutečňování jeho programů.

 

3. Povinnosti člena: dodržovat stanovy sdružení, aktivně se podílet na práci sdružení.

 

 

Článek III.

 

Orgány  sdružení

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, tvoří ji všichni členové sdružení. Schází se  nejméně jednou za kalendářní rok. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se zasedání dvě třetiny členů. Není-li přítomen dostatečný počet členů, svolá Rada nejdéle do jednoho týdne náhradní valnou hromadu, která je schopna se usnášet bez ohledu na  počet přítomných členů. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Valná hromada  volí a odvolává Radu sdružení, rozhoduje o změnách stanov, schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a rozpočet, bere na vědomí zprávu revizní komise a rozhoduje o zániku sdružení.

 

 

2. Rada je výkonným orgánem sdružení a řídí jeho činnost. Rada svolává a řídí valnou hromadu, předkládá jí zprávu o činnosti a hospodaření,  navrhuje rozpočet a rozhoduje o výši členských příspěvků.

Členy rady  jsou předseda, který svolává a řídí schůze rady, dále jednatel a pokladník.

Usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou.

 

3. Statutárním zástupcem sdružení je předseda a jednatel. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Podepisování za sdružení se děje tak, že k napsanému  nebo vytištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda nebo jednatel sdružení.

 

 

 

 

Článek IV.

 

 

Hospodaření

 

1. Prostředky na činnost získává sdružení zejména z členských příspěvků, z darů fyzických a právnických osob

    z grantů nadací a nadačních fondů

    z grantů a dotací vypsaných ministerstvy a dalšími orgány veřejné správy.

 

2. Získané prostředky jsou užívány na uskutečňování cílů sdružení.

 

3. Kontrolu hospodaření provádí  revizní komise,která pro valnou hromadu zpracovává revizní zprávu.Revizní komise má nejméně dva členy a je volena valnou hromadou.

 

 

 

Článek V.

 

Závěrečná   ustanovení

 

V případě zániku sdružení jmenuje valná hromada likvidační komisi,která po vyrovnání všech finančních závazků převede likvidační zůstatek jako dar na jinou právnickou osobu s podobným zaměřením.

 

 

V Dražicích  6. února 2007                    

 

zpět

 

o.s.mata@seznam.cz